Óvodai aktuális események

MISKOLCI BELVÁROSI ÓVODA

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

3530 Miskolc, Vörösmarty u. 64.

Tel, fax: 46/412-870

e-mail: belvarosiovi@freemail.hu

óvodavezetõ: Molnár Zsoltné

 

 

ÁLLÁSLEHETÕSÉG!

 

2014. MÁJUS 1-TÕL KÖZMUNKA PROGRAM KERETÉBEN KERESÜNK:

 

1 FÕ UDVAROST ÉS 4 FÕ KONYHAI KISEGÍTÕT.

 

Azok jelentkezését várjuk, akik jelenleg az önkormányzattól ún. foglalkoztatás helyettesítõ támogatást (FHT) kap, vagy álláskeresési járadékban (munkanélküli segély) részesül a Munkaügyi Központtól.

 

Jelentkezni lehet: 412-870 vagy belvarosiovi@freemail.hu

 

Molnár Zsoltné

óvodavezetõ

 

2014. április 17.

 

 

 

 

KEDVES SZÜLÕK!

 

AZ ÓVODA 2014. MÁJUS 5-ÉN (HÉTFÕ) nevelõtestületi értekezlet miatt

 

NEVELÉS NÉLKÜLI NAPOT TART.

 

 

MOLNÁR ZSOLTNÉ

ÓVODAVEZETÕ

2014. április 11.

 

 

 

 

KEDVES SZÜLÕK!

 

A TÉRÍTÉSI DÍJ BESZEDÉSE

 

2014. ÁPRILIS 17-ÉN ÉS 18-ÁN

(CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK)

PÓT TÉRÍTÉSI DÍJ SZEDÉS

ÁPRILIS 24-ÉN

(CSÜTÖRTÖK)

07.00-09.00 ÓRA KÖZÖTT

AZ ÓVODA ÉLELMEZÉSVEZETÕI IRODÁJÁBAN LESZ.

 

Tisztelettel:

 

CSIKÓS MARIANN

ÉLELMEZÉSVEZETÕ3

2014. április 3.

 

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

Szeretettel meghívjuk és várjuk

leendõ óvodásainkat és szüleiket

 

2014. április 17-én (csüt.) 9.30-kor kezdõdõ

 

NYÍLT NAPUNKRA.

 

 

 

A délelõtt programjai:

 

v  Köszöntõ: óvodavezetõ tájékoztatója a 8-as csoportban

 

v  Ismerkedés az óvónõkkel, óvodai csoportokkal

 

v  A csoportokban a leendõ óvodások és szüleik az óvónõk segítségével különféle játékos, vizuális tevékenységekben vehetnek részt

 

 

v  Játék az óvoda udvarán

Molnár Zsoltné

óvodavezetõ

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI FELVÉTELRÕL

 

Tisztelt Szülõk!

 

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mûködõ óvodákba a 2014/2015. nevelési évre 2014. április 23-24-25-én lehet jelentkezni az óvodai nyitva tartás ideje alatt (8:00 órától -18:00 óráig).

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni (óvodaköteles kor). A kötelezettség teljesítéséért a szülõ a felelõs. Óvodába a gyermeket harmadik életéve betöltése után lehet felvenni. Felvehetõ, aki a harmadik életévét a felvételtõl számított féléven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ három éves és annál idõsebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthetõ.

 

A gyermeket elsõsorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetõleg ahol szülõje dolgozik. Az óvodai felvételrõl, átvételrõl az óvoda vezetõje dönt. Amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet elõírása alapján a szülõ köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követõ 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõt.

 

A szülõ vigye magával a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülõ személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

 

Az óvodai jelentkezéshez jelentkezési lapot szükséges kitölteni, amelyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni, vagy letölthetõ Miskolc város honlapjáról (http://miskolc.hu/tajekoztato-az-ovodai-felvetelrol). A szülõknek a 34 önkormányzati fenntartású óvoda közül három óvodát van lehetõségük megjelölni a jelentkezési lapon. A három megjelölt óvoda egyben a jelentkezési szándék sorrendjét is tükrözi. A jelentkezésnél fontos feltüntetni, hogy a választott óvoda körzetes, nem körzetes, vagy munkahelyhez közeli intézmény.

 

A jelentkezési lapot az elsõ helyen megjelölt óvodában kell leadni legkésõbb 2014. április 25-ig.

 

Az óvoda vezetõje – 2014. május 5 -ig – dönt az óvodához eljuttatott felvételi kérelmekrõl és döntésérõl írásban értesíti a szülõt. (A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. tv. 49. § (2) bekezdés, 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (4) bekezdés). A jelentkezés elutasítása esetén a kézhezvételtõl számított 15 napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást megindító kérelmet (fellebbezés) az elsõ helyen megjelölt óvodához kell benyújtani, de Miskolc Város jegyzõjéhez kell címezni.

 

Miskolc, 2014. március 11.

Dr. Csiszár Miklós sk.

jegyzõ

 

 

 

Kedves Szülõk!

TISZTELT TÁMOGATÓINK!

 

Köszönjük, hogy adójuk 1 %-át alapítványunk javára utalták az elõzõ évben.

 

A számlánkra érkezett összeg:

458.300 Ft volt.

 

Ebbõl karácsonyra csoportonként 40.000 Ft értékben (összesen 320.000 Ft) játék került a gyerekek karácsonyfája alá. A fennmaradó összeget megpótoltuk és minden csoport még 50.000 Ft-ot költhetett (összesen 400.000 Ft) saját igényeinek megfelelõen eszköz és bútorzat felújításra, csoportszoba festésre.

 

Az idén a tornaszertár eszközeit kívánjuk az Önök segítségével megújítani.

 

Ehhez kérjük az Önök 1 %-os adományát!

 

Kérjük, hogy barátaik, családtagjaik között is keressenek támogatókat!

Adószámunk:  18407172-1-05

 

Köszönettel:

 

Horzsa Sándorné

alapítványi elnök

2014. január 27.

 

 

 

 

Kedves szülõk!

 

A nyári zárás idõpontja elõreláthatólag 2014. július 23-tól augusztus 20-ig tart.

 

Ez idõ alatt az alábbi óvodák látják el az ügyeletet:

 

Miskolci Eszterlánc Néphagyományõrzõ Óvoda

(3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 14., tel: 507-007)

 

Miskolci Napraforgó Óvoda Petneházy úti Tagóvodája

(3529 Miskolc, Petneházy u. 4., tel: 363-705)

 

A szünet utáni elsõ nyitva tartási nap a Belvárosi Óvodában: augusztus 21. (csütörtök)

 

Molnár Zsoltné

óvodavezetõ

 

Legutolsó frissítés: 2014.04.17.

www.belvarosiovoda.hu
© 2010. Belvárosi Óvoda - Minden jog fenntartva
Honlapkészítés, Webdesing: Napalm and Mikroby